Croeso

 

Croeso i wefan Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru.

Mae diogelu a hyrwyddo lles plant yn galw am gydgysylltu effeithiol ym mhob ardal leol. Am y rheswm hwn, gwnaeth Deddf Plant 2004 hi’n ofynnol i bob Awdurdod Lleol sefydlu Bwrdd Lleol Diogelu Plant.

Y Byrddau Lleol Diogelu Plant yw’r mecanwaith statudol allweddol ar gyfer cytuno sut y bydd y sefydliadau perthnasol ym mhob ardal leol yn cydweithredu i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, ac ar gyfer sicrhau effeithiolrwydd yr hyn a wnânt.

O Ebrill 1af, 2013, mae Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru wedi disodli’r pum hen Fwrdd Lleol Diogelu Plant yng Nghasnewydd, Torfaen, Sir Fynwy, Blaenau Gwent a Chaerffili.

Gan y Bwrdd mae’r rôl strategol arweiniol wrth sicrhau bod plant a phobl ifanc yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn cael eu diogelu rhag camdriniaeth, esgeulustod, cam-fanteisio a gwahaniaethu a’u bod yn byw mewn amgylchedd sy’n hyrwyddo eu lles a’u cyfleoedd bywyd.

Bydd y Bwrdd yn gweithio’n egnïol yn erbyn pob math o wahaniaethu tuag at a chan blant a phobl ifanc, waeth beth fo eu cefndir a’u hamgylchiadau unigol. Mae ein hymrwymiad o ran cydraddoldeb yn cynnwys tarddiad ethnig, rhyw, oedran, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ailbennu rhywedd, credoau crefyddol neu ddiffyg cred, defnydd o’r Gymraeg, Iaith Arwyddion Prydain ac ieithoedd eraill, cenedligrwydd, cyfrifoldeb am unrhyw ddibynyddion neu unrhyw reswm arall na ellir dangos bod cyfiawnhad drosto.

Mae’r Bwrdd yn bartneriaeth amlasiantaethol sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Heddlu Gwent, Cyfarwyddiaethau Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg y pum Awdurdod Lleol, y sector gwirfoddol, Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid, Ymddiriedolaeth Prawf Cymru Gyfan, CAFCASS Cymru, maes tai, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Diben y gweithio partneriaethol hwn yw dal ein gilydd yn gyfrifol a sicrhau bod diogelu plant yn aros yn agos at frig yr agenda ledled y rhanbarth.

Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd i adlewyrchu gweithgarwch Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru. Y gobaith yw y caiff y wefan eil defnyddio gan rieni a gofalwyr, plant a phobl ifanc, gweithwyr proffesiynol, grwpiau cymunedol ac asiantaethau gwirfoddol, i gael gwybodaeth am sicrhau bod ein plant a’n pobl ifanc yn ddiogel.

Bydd y wefan yn darparu gwybodaeth am strwythur, nodau a gwaith y Bwrdd. Ar y wefan hefyd bydd dolenni defnyddiol i wefannau eraill sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddiogelu plant a phobl ifanc. Caiff y wefan ei diweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth am ganllawiau, protocolau, gweithdrefnau, digwyddiadau a newyddion yn ymwneud â diogelu yn Ne Ddwyrain Cymru.

Os hoffech gael gwybodaeth am ddiogelu yn ardal eich Awdurdod Lleol chi, dilynwch y dolenni isod;

 

Casnewydd - www.scin.org.uk/

Torfaen - www.torfaenlscb.org.uk/

Sir Fynwy - www.monmouthshire.gov.uk/home/education/safeguarding-and-protecting-children/

Blaenau Gwent - www.blaenau-gwent-lscb.org.uk/

 

News

15.11.2018
National Safeguarding Week - Today's Theme

On Line Exploitation - Fact sheet Welsh version and English Version

15.11.2018
National Safeguarding Week - Today's Theme

Modern Day Slavery - Fact sheets Welsh Version and English Verson

14.11.2018
National Safeguarding Week - Today's Theme

Criminal Exploitation - Fact Sheet Welsh Version and English Version